Höjd kvalitet genom förbättrad kravprocess

Bank/finans/försäkring | Peter Johansson

Höjd kvalitet genom förbättrad kravprocess

Genom att ta fram krav- och systemdokumentation och nya processer för hela utvecklingscykeln höjde Avega Group kvaliteten i ett projekt på en större bank. De nya processerna ledde till ökad kommunikation utvecklare emellan, samt mellan utvecklare, beställare och testare, vilket i sin tur gav färre missförstånd och  avsevärt bättre samarbete och förståelse mellan grupperna.

En av Sveriges större banker drev ett projekt för att ta fram ett system för beräkning av bonus för kundrådgivare. Banken tog hjälp av Avega Group, som upptäckte att systemet hade tagits fram utan dokumenterade krav eller systemdokumentation. Detta ledde till att man vid tester var osäker på om beräkningarna gjordes rätt, eftersom de inte alltid stämde överens med de manuella beräkningarna.

Avega Groups uppdrag utökades då till att i efterhand dokumentera kraven och systemet för att kunna ta fram strukturerade testfall och acceptanstester.

Otydlig process ledde till bristande kommunikation och otydliga krav

Systemet bestod av ett stort antal komplexa beräkningar och eftersom kraven inte fanns dokumenterade var det otydligt vad som egentligen räknades fram. Bristen på dokumentation berodde till stor del på att teamet inte arbetade efter en tydlig process för krav, utveckling och test. Detta ledde även till att kommunikationen utvecklare emellan och mellan utvecklare, beställare och test var otillräcklig både för att få fram tydliga krav och för att få förståelse mellan grupperna.

Dokumentation och tydliga processer höjde kvaliteten

Utöver att ta fram krav- och systemdokumentation satte Avega Group upp nya processer för hela utvecklingscykeln och lyckades få hela teamet att arbeta enligt dessa. Detta ledde till en ökad kommunikation mellan utvecklare, beställare och testare och ökade även förståelsen för vikten av krav och test. I slutet av projektet deltog alla parter, inklusive utvecklare, i framtagadet av krav och testfall, vilket ledde till högre kvalitet och färre missförstånd, samt ett väldokumenterat, testbart och godkänt system.


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen