Apoteket – Nytt IT-stöd på en avreglerad marknad

Detaljhandel | Peter Johansson

Apoteket – Nytt IT-stöd på en avreglerad marknad

Apoteket är ett av Sveriges starkaste varumärken och har högt anseende hos kunder och allmänhet, inte minst när det gäller läkemedelskompetens och hållbarhetsfrågor. Fram till 2009, då apoteksmarknaden omreglerades, hade Apoteket monopol i Sverige. Apoteket är fortfarande Sveriges största apotekskedja, men är idag konkurrensutsatt inom alla verksamhetsområden.

En del i omregleringen var att flytta all infrastruktur till Apotekens Service, numera eHälsomyndigheten, som tillhandahåller gemen­samma nationella register och stödsystem för apoteks­marknaden och sjukvården. I och med omregleringen beslutades att Apoteket på grund av konkurrensskäl skulle avveckla befintliga IT-system och ersätta med nya stödsystem. Samtidigt ställdes interna krav på effektivisering och standardisering av processer och IT-system. Detta har lett till Apotekets IT-strategi att basera nya stödsystem på standardapplikationer, primärt lösningar från Oracle. Man har idag Oracle-applikationer för detaljhandel, affärssystem, beslutsstöd samt integrationsplattform.

Avega Group stöttar Apoteket genom rollen som Configuration Manager för Oracle EBS, både inom projekt och i linjeroll inom Apotekets kompetenscenter. Avega Group har även rollen som chefsarkitekt inom kompetenscenter för integrationsplattformen Oracle AIA. Avega Group har genom sitt arbete med att vidare­utveckla sin Oracle-expertis även samlat kompetens med tidigare erfarenhet av att stötta Apoteket vid införande av Oracle-applikationerna.

Utmaning

För Apoteket innebar avregleringen av apoteksmarknaden ett omfattande arbete, inte bara med att förändra sin egen verksamhet, utan även med att initialt stötta nya aktörer med såväl IT-system som processtöd. Byte av butiks- och finanssystem var hårt reglerat i och med omregleringen, och tidplanerna för dessa projekt var således extremt kritiska.

Under åren som följt har Apoteket arbetat intensivt med att ersätta gamla systemlösningar med nya. Apoteket strävar aktivt efter att vidareutveckla och förbättra användandet av stödsystemen och att löpande avveckla gamla systemlösningar genom att flytta över funktionalitet till de nya Oracle-systemen. Avega Group har i denna process bidragit med kvalitetssäkring samt funktionellt och tekniskt stöd.

Apoteket behöver förutom den dagliga driften hantera många projektinitiativ och en ständigt föränderlig marknad. Det har därför varit viktigt att få kontroll över kravställning, design och utveckling i de gemensamma systemlösningarna. För att få ut mesta affärsnytta ur genomförda IT-investeringar har Apoteket valt att skapa kompetenscenter kring både affärssystemet och integrationsplattformen. Tillsammans med Apoteket, och andra konsultfirmor, har Avega Group etablerat och byggt dessa kompetenscenter, där man idag innehar viktiga roller.

Resultat

Genom sina roller bidrar Avega Group till att Apoteket uppnår målen med sina IT-investeringar. De nya systemlösningarna ska leda till sänkta kostnader och förenklade arbetssätt. De ska även fungera som ett stöd vid utvecklingen av nya kunderbjudanden, marknader och samarbeten.

Genom införandet av kompetenscenter säkerställer Apoteket att redan genomförda investeringar och lösningar nyttjas optimalt. Avega Groups tidigare erfarenheter från Apoteket i kombination med djup kompetens inom Oracles affärssystem tillför expertis kring befintliga systemlösningar och bidrar till att säkra kvaliteten i de nya lösningar som byggs in i de gemensamma plattformarna. I rollen som Configuration Manager har Avega Group stöttat Apoteket i den dagliga driften av affärssystemet, vid uppbyggnaden av kompetenscenter för EBS samt i de olika projektinitiativ som pågår. Genom sitt engagemang vill Avega Group bidra till att Apoteket även i framtiden ska vara ett av Sveriges starkaste varumärken.

PDF Kundcase Apoteket


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen