Detaljhandelsföretag – Configuration Manager i realisering av IT-strategi

Detaljhandel | Peter Johansson

Configuration Manager i realisering av IT-strategi

Genom sina roller bidrar Avega Group till att kunden uppnår målen med sina IT-investeringar.

Uppdrag

I och med förändrade förutsättningar på marknaden beslutades att kunden skulle avveckla befintliga IT-system och ersätta med nya stödsystem. Samtidigt ställdes interna krav på effektivisering och standardisering av processer och IT-system. Detta ledde till kundens nya IT-strategi att basera nya stödsystem på standardapplikationer, primärt lösningar från Oracle. Man har idag Oracle-applikationer för detaljhandel, affärssystem, beslutsstöd samt integrationsplattform. Avega Group stöttar kunden genom rollen som Configuration Manager för Oracle EBS, både inom projekt och i linjeroll inom kundens kompetenscenter.

Utmaning

För kunden innebar dessa förändrade marknadsförutsättningar ett omfattande arbete. Byte av butiks- och finanssystem var tidskritiskt och mycket utmanande. Kunden har därefter arbetat intensivt med att vidareutveckla och förbättra användandet av stödsystemen samt att löpande avveckla gamla systemlösningar genom att flytta över funktionalitet till de nya Oracle-systemen. Avega Group har i denna process bidragit med kvalitetssäkring samt funktionellt och tekniskt stöd.

Kunden behöver förutom den dagliga driften hantera många projektinitiativ och en ständigt föränderlig marknad. Det har därför varit viktigt att få kontroll över kravställning, design och utveckling i de gemensamma systemlösningarna. För att få ut mesta affärsnytta ur genomförda IT-investeringar har kunden valt att skapa kompetenscenter kring både affärssystemet och integrationsplattformen. Tillsammans med kunden och andra konsultfirmor har Avega Group etablerat och byggt dessa kompetenscenter, där man idag innehar viktiga roller.

Resultat

Genom sina roller bidrar Avega Group till att kunden uppnår målen med sina IT-investeringar. De nya systemlösningarna ska leda till sänkta kostnader och förenklade arbetssätt. De ska även fungera som ett stöd vid utvecklingen av nya kunderbjudanden, marknader och samarbeten. Genom införandet av kompetenscenter säkerställs att redan genomförda investeringar och lösningar nyttjas optimalt. Avega Groups tidigare erfarenheter från kunden i kombination med djup kompetens inom Oracles affärssystem tillför expertis kring befintliga systemlösningar och bidrar till att säkra kvaliteten i de nya lösningar som byggs in i de gemensamma plattformarna. I rollen som Configuration Manager har Avega Group stöttat kunden i den dagliga driften av affärssystemet, vid uppbyggnaden av kompetenscenter för EBS samt i de olika projektinitiativ som pågår.

Bransch: Detaljhandel
Affärsprocesser/områden: Oracle EBS
Avega Groups roller: Configuration Manager


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen