Skanska – Konsolidering av den nordiska IT-verksamheten

Tillverkande industri | David Grudén

Konsolidering av den nordiska IT-verksamheten

Avega Group fick förtroendet att besätta en av elva gruppchefsroller inom Skanska IT Nordic.

Uppdraget

Efter att tidigare ha agerat relativt självständigt i de olika länderna önskade Skanska konsolidera den nordiska IT-verksamheten. Skälet var främst att öka harmoniseringen inom de nordiska verksamhetsområdena och att bättre stödja verksamheten genom gemensamma investeringar inom prioriterade områden. Hösten 2009 verkställdes planerna i och med skapandet av en nordisk serviceorganisation, Skanska IT Nordic, där Skanskas IT-verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Estland samlades. Totalt berördes totalt ca 200 personer av omorganisationen.

Avega Group fick förtroendet att besätta en av elva gruppchefsroller inom Skanska IT Nordic. Rollen innebar bland annat förankring av nya roller inom gruppen, utarbetande och etablering av gemensamma rutiner och arbetssätt i gruppen samt att utvärdera de synergieffekter som omorganisationen förde med sig för gruppen. I uppdraget ingick ansvar för strategiskt viktiga leveranser, bl. a. Skanskas Integrationscenter, plattformen för Identity Management och verktyg för Kalkyleringsstöd.

Utmaningen

I utformningen av den nya nordiska IT-organisationen var man inom Skanska mån om att ta hänsyn till kulturella skillnader. En av de främsta utmaningarna låg i att etablera en gemensam målbild för den nordiska organisationen samt att överbrygga lokalt förankrade arbetssätt och förväntningar. En prioriterad uppgift för Avega Groups konsulter i omorganisationen blev att se till att man på bästa sätt kunde tillvarata den samlade nordiska kompetensen inom gruppen. Det var även centralt att utforma gemensamma administrativa rutiner och harmonisera befintliga processer för att skapa en tydlig samhörighet i den nya organisationen.

Resultatet

Avega Group samarbete med Skanska har bl.a. bidragit till att etablera och förankra gemensamma rutiner och processer inom deras verksamhetsgren, Service Development, bland annat gällande ekonomi, förändringsledning och styrmodeller påbörjad konsolidering av de nordiska IT-systemen, vilket resulterat i sänkta förvaltningskostnader inom de nordiska verksamhetsgrenarna en mer effektiv leveransorganisation för IT inom Skanska vad gäller beställningsvägar och operativt arbete strukturerade arbetssätt gentemot ett antal externa leverantörer, vilket bidragit till effektiviseringar och direkta kostnadsbesparingar för Skanska etableringen av ett nordiskt utvecklingsteam inom Skanska som genom agilt arbetssätt tydliggör planering och framsteg gentemot de interna beställarna.

 

”Avegas konsult har i rollen som gruppchef och som mitt stöd vid förändringsarbetet – varit mycket värdefull för oss under det intensiva år då vi etablerat en gemensam Nordisk IT-organisation i Skanska.” Sara Lewerentz, Chef för verksamhetsgrenen Service Development inom Skanska IT Nordic.


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen