Avega Groups valberedning inför årsstämman 2016 utsedd

18 september, 2015

Avega Groups riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 4 maj 2015 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2015 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman 2016, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisorer, (v) arvodering av styrelse och revisorer, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2017.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2016. Valberedningen består av:

·
Jan Rosenholm, representant för Rosenholm Invest/Creative Roses,

·
Lars-Erik Eriksson, representant för Österby Invest,

·
David Nilsson, representant för Mats Schultze,

·
Emil Ahlberg, representant för PSG Small Cap samt

·
Anna Söderblom i egenskap av styrelseordförande för Avega Group.

Avega Groups årsstämma 2016 infaller den 10 maj 2016, kl. 15.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Avega Groups valberedning kan göra det via e-post till info@avegagroup.se eller via brev till Avega Group AB, Att: Valberedningen, Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm.

Stockholm den 18 september 2015, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press