Avega Groups valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

22 september, 2017

Avega Groups riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 2 maj 2017 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 juni 2017 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman 2018, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisorer, (v) arvodering av styrelse och revisorer, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman 2018. Valberedningen består av:

Jan Rosenholm, representant för Rosenholm Invest AB samt för Österby Invest AB (Lars-Erik Eriksson),

Torben Aldén, representant för Mats Schultze,

Katarina Hammar, representant för Nordea Investment Funds,

Göran E. Larsson, representant för Eddaconsult AB, samt

Anna Söderblom i egenskap av styrelseordförande för Avega Group AB.

Avega Groups årsstämma 2018 infaller den 2 maj 2018, kl. 15.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Avega Groups valberedning kan göra det via e-post till info@avegagroup.se eller via brev till Avega Group AB, Att: Valberedningen, Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm.

Stockholm den 22 september 2017, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press