Förändring av antalet aktier, röster och aktiekapital i Avega Group

30 juni, 2017

Antalet röster och aktier av serie B i Avega Group AB har förändrats till följd av utnyttjande av 220 000 teckningsoptioner som emitterats inom ramen för det incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämma 2013. Den sista handelsdagen i juni 2017 fanns totalt 11 545 350 aktier, varav 1 866 670 aktier av serie A och 9 678 680 aktier av serie B, samt 28 345 380 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 1 154 535 kronor.

Stockholm den 30 juni 2017, Avega Group AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotte Thomsson, CFO: +46 (0)8 – 407 65 00

Denna information är sådan information som Avega Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni
2017 kl 08.30.

Charlotte Thomsson, CFO: +46 (0)8 – 407 65 00


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press