Kallelse till årsstämma i Avega Group AB (publ)

7 april, 2016

Aktieägarna i
Avega Group AB (publ)
organisationsnummer 556601-1887
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 klockan 15.00
i bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm

Rätt att deltaga på årsstämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2016, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till info@avegagroup.se eller per telefon 08-407 65 00. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 3 maj 2016. 

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 3 maj 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordning

5.      Val av en eller två protokolljusterare

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Anförande av verkställande direktören

8.      Framläggande av

a)   årsredovisning och revisionsberättelsen för verksamhetsåret
      1 januari 2015 – 31 december 2015,

b)   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret
       1 januari 2015 – 31 december 2015,

c)    revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
       som gällt sedan föregående årsstämma har följts,  

d)    styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande

9.      Beslut om

a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)      avstämningsdag, för de fall stämman beslutar om vinstutdelning,

d)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.   Beslut om fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn

11.   Beslut om antal styrelseledamöter

12.   Val av styrelse

13.   Val av styrelseordförande

14.   Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

15.   Val av revisor

16.   Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

17.   Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18.   Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anna Söderblom väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9b: Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets fria egna kapital, 33.965.159 kronor, varav årets vinst uppgår till 16.691.435 kronor, disponeras så att 1,10 kronor per aktie delas ut till aktieägarna och att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Punkt 9c: Avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning, som avstämningsdag för utdelningen den 12 maj 2016. Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 17 maj 2016.

Punkt 10: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 310.000 kronor medan övriga i bolaget icke anställda ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 145.000 kronor vardera. Ledamöter som är anställda i bolaget ska inte erhålla något arvode. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkterna 12, 13 och 15: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Anna Söderblom, Katarina Bonde, Johan Ekesiöö, Lars-Erik Eriksson och Lennart Pihl samt nyval av Jan Rosenholm.

Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom som styrelseordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, https://www.avegagroup.se.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB i Stockholm för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2017. Det noteras att KPMG AB har meddelat att, för det fall KPMG AB utses till revisor, den auktoriserade revisorn Matilda Axlind kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 16: Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarna per den 30 juni 2016 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Styrelsens ordförande ska före den 30 september 2016 kalla till möte i valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 17: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer.

Avega Group AB ska erbjuda villkor som bidrar till att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Ersättningen ska bestå av fast och variabel lön samt pension. Delarna avser skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens prestationer och ansvar fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den variabla lönen, som är prestationsbaserad, utgår från individens ansvarsområden och kan innehålla flera delområden med tydligt angivande av vilka mål som ska uppnås för att den variabla lönen ska bli aktuell. Den variabla lönen ska högst uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Arbetstagaren kan själv välja att sätta av del av den variabla lönen till pension.

Uppsägningstiden från den anställdes sida ska normalt följa av lag och vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag därutöver ska inte tillämpas. Utöver ovan kan ledande befattningshavare erbjudas att delta i aktierelaterade incitamentsprogram. Alla sådana incitamentsprogram är underställda bolagsstämmas beslut.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns skäl för det.

Styrelsen utser varje år ett ersättningsutskott som har till uppgift att bereda lön och andra villkor till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Styrelsen fastställer slutligen dessa villkor.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 19 april 2016 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.avegagroup.se.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 11.325.350 varav 1.866.670 var aktier av serie A och 9.458.680 var aktier av serie B. Antalet röster uppgick till 28.125.380. Bolaget innehade inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press