Kallelse till årsstämma i Avega Group AB (publ)

26 mars, 2015

Aktieägarna i Avega Group AB (publ), organisationsnummer 556601-1887, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2015 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm.

Rätt att deltaga på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2015, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till maureen.ostman@avegagroup.se eller per telefon 08 407 65 00. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 27 april 2015.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 27 april 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av

a)  årsredovisning och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 1 januari 2014 – 31 december 2014,
b)  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 1 januari 2014 – 31 december 2014,
c)  revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,  
d)  styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande

9. Beslut om

a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c)  avstämningsdag, för de fall stämman beslutar om vinstutdelning,
d)  ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn

11. Beslut om antal styrelseledamöter

12. Val av styrelse

13. Val av styrelseordförande

14. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

15. Val av revisor

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

17. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

18. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Anna Söderblom väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9b: Disposition av bolagets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets fria egna kapital, 29.731.609 kronor, varav årets vinst uppgår till 15.061.781 kronor, disponeras så att 1,10 kronor per aktie delas ut till aktieägarna och att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Punkt 9c: Avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning, som avstämningsdag för utdelningen den 6 maj 2015. Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 11 maj 2015.

Punkt 10: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 300.000 kronor medan övriga i bolaget icke anställda ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 140.000 kronor vardera. Ledamöter som är anställda i bolaget ska inte erhålla något arvode. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkterna 12, 13 och 15: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Anna Söderblom, Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson och Katarina Bonde samt nyval av Lennart Pihl och Johan Ekesiöö. Gunnel Tolfes har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom som styrelseordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, https://www.avegagroup.se.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB i Stockholm för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2016. Det noteras att KPMG AB har meddelat att, för det fall KPMG AB utses till revisor, den auktoriserade revisorn Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 16: Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämma beslutar att ändra bolagsordningen innebärande att hembudsförbehållet tas bort.

Punkt 17: Principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2015 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 18: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer.

Avega Group AB ska erbjuda villkor som bidrar till att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Ersättningen ska bestå av fast och variabel lön samt pension. Delarna avser skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens prestationer och ansvar fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den variabla lönen, som är prestationsbaserad, utgår från individens ansvarsområden och kan innehålla flera delområden med tydligt angivande av vilka mål som ska uppnås för att den variabla lönen ska bli aktuell. Den variabla lönen ska högst uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Arbetstagaren kan själv välja att sätta av del av den variabla lönen till pension.

Uppsägningstiden från den anställdes sida ska normalt följa av lag och vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag därutöver ska inte tillämpas. Utöver ovan kan ledande befattningshavare erbjudas att delta i aktierelaterade incitamentsprogram. Alla sådana incitamentsprogram är underställda bolagsstämmas beslut.

Styrelsen utser varje år ett ersättningsutskott som har till uppgift att bereda lön och andra villkor till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Styrelsen fastställer slutligen den verkställande direktörens villkor.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns skäl för det.

I årsredovisningen för 2014 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen för verksamhetsåret 2014.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med måndagen den 13 april 2015 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.avegagroup.se.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 11.325.350 varav 1.866.670 var aktier av serie A och 9.458.680 var aktier av serie B. Antalet röster uppgick till 28.125.380. Bolaget innehade inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag.

* * * * * *

Stockholm i mars 2015

Styrelsen i Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press