Kallelse till extra bolagsstämma i Avega Group (publ)

11 december, 2017

Aktieägarna i Avega Group AB (publ) organisationsnummer 556601-1887 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 januari 2018 kl. 10.30 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm.

Rätt att deltaga på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 januari 2018, dels anmäla sig för deltagande på stämman hos bolaget via e-post till info@avegagroup.se eller per telefon 08-407 65 00. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 2 januari 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att delta på stämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 2 januari 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelse
9. Val av styrelseordförande
10. Fastställande av arvoden till styrelsen
11. Beslut om makulering av teckningsoptioner
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Anna Söderblom väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7-9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse och val av styrelseordförande

Tieto Sweden AB (”Tieto”) lämnade den 23 oktober 2017 ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i bolaget (”Budet”). Budet har accepterats av aktieägare representerande över 90 procent av aktierna i bolaget och Budet har förklarats ovillkorat av Tieto. Per den 8 december 2017 ägde Tieto 1 866 670 A-aktier och 8 694 270 B-aktier, motsvarande 91,47 procent av aktierna i Bolaget. Tieto har med anledning av detta påkallat inlösensförfarande enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551). Mot denna bakgrund ställer samtliga styrelseledamöter i bolaget sina platser till förfogande och bolaget har meddelats att Tieto senast vid stämman kommer att presentera förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse samt val av styrelseordförande.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen

Tieto föreslår att arvode till styrelsen inte ska utgå.

Punkt 11: Beslut om makulering av teckningsoptioner

Bolaget har 770 000 utestående teckningsoptioner varav 375 000 är av serie 2016/2019 och 395 000 är av serie 2016/2020. Bolagets dotterbolag Avega Intressenter AB innehar idag 140 000 teckningsoptioner av serie 2016/2019 och 40 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020. Resterande teckningsoptioner har tidigare överlåtits till vissa ledande befattningsinnehavare i Avega. Tieto kommer att förvärva dessa teckningsoptioner.

Tieto föreslår att samtliga teckningsoptioner som innehas av Avega Intressenter AB makuleras och att resterande teckningsoptioner av serie 2016/2019 och 2016/2020 makuleras efter det att förvärv av dessa teckningsoptioner har slutförts av Tieto. Det föreslås vidare att styrelsen uppdras att hos Bolagsverket registrera att makulering skett.

Tillhandahållande av handlingar

Förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Grev Turegatan 11 A, 114 46 Stockholm, samt på Bolagets webbplats, https://www.avegagroup.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och i samband med detta uppger sin adress.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 11 545 350 varav 1 866 670 aktier av serie A och 9 678 680 aktier av serie B. Antalet röster i bolaget uppgick till 28 345 380 (10 röster per aktie av serie A och en röst per aktie av serie B). Bolaget innehade inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

* * * * * *

Stockholm i december 2017

Styrelsen i Avega Group AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press