Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2015

4 maj, 2015

Avega Group AB (publ) höll den 4 maj 2015 kl.15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att moderbolagets fria egna kapital, 29 731 609 kronor, varav årets vinst uppgår till 15 061 781 kronor, disponeras så att 12 457 885 kronor, d.v.s. 1,10 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att 17 273 724 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 6 maj 2015.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 140 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Då Jan Rosenholm i anslutning till stämman meddelat valberedningen att han av personliga skäl inte längre står till förfogande för omval till styrelsen föreslog Valberedningen att styrelsen endast ska bestå av fem ledamöter. Stämman beslöt i enlighet med förslaget. Till styrelse valdes Lars-Erik Eriksson (omval), Anna Söderblom (omval), Katarina Bonde (omval), Lennart Pihl (nyval) och Johan Ekesiöö (nyval). Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag innebärande att hembudsförbehållet tas bort.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
4 maj 2015.

Stockholm den 4 maj 2015, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Bergh, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press