Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2016

10 maj, 2016

Avega Group AB (publ) höll den 10 maj 2016 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att moderbolagets fria egna kapital, 33 965 159 kronor, varav årets vinst uppgår till 16 691 435 kronor, disponeras så att 12 457 885 kronor, d.v.s. 1,10 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att 21 507 274 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 12 maj 2016.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 310 000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 145 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Det beslutades även att styrelsen ska bestå av följande sex ledamöter: Anna Söderblom (omval), Katarina Bonde (omval), Johan Ekesiöö (omval), Lars-Erik Eriksson (omval), Lennart Pihl (omval) och Jan Rosenholm (nyval). Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016.

Johan Ekesiöö, tf. VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press