Kommuniké från Avega Groups extra bolagsstämma 2016

26 september, 2016

Avega Group AB (publ) höll den 26 september 2016 kl. 10.30 extra bolagsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

Stämman beslutade om emission av totalt högst 770 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska ges ut i två olika serier, delprogram 1 och 2, omfattande 375 000 optioner respektive 395 000 optioner. Rätt att teckna optionerna tillkommer det helägda dotterbolaget Avega Intressenter AB, med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till vissa ledande befattningshavare som är eller blir anställda i Avegakoncernen. Var och en av teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i november 2019 respektive november 2020. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med 77 000 kronor vilket skulle medföra en utspädnings­effekt om cirka 6,4 procent.

Vidare beslutades att godkänna Avega Group AB:s förvärv av aktier i Avega Qurio AB och Avega Proferio AB från tidigare VD och koncernchef Jonas Bergh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press