Tieto påkallar tvångsinlösen och Avega ansöker om avnotering samt utfärdar kallelse till extra bolagsstämma

11 december, 2017

Tieto Sweden AB (”Tieto”), ett direkt helägt dotterbolag till Tieto Oyj, offentliggjorde den 23 oktober 2017 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Avega Group AB (publ) (”Avega” eller ”Bolaget”).

Den 1 december 2017 meddelade Tieto att ägare representerandes cirka 91 procent av det totala antalet aktier i Avega hade accepterat uppköpserbjudandet och förklarade samtidigt erbjudandet ovillkorat.

Tieto har nu påkallat tvångsinlösen av resterade aktier i Avega. I anledning härav och i enlighet med Tietos önskan har styrelsen för Avega beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Avegas aktier kommer att meddelas efter det att Avega har erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

På begäran av Tieto utfärdar styrelsen för Avega vidare kallelse till extra bolagsstämma den 9 januari 2018, för fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, fastställande av arvoden till styrelsen samt makulering av teckningsoptioner. Kallelsen offentliggörs separat.

Stockholm den 11 december 2017, Avega Group AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01


Visa alla press-nyheter

Senaste från Nyheter & Press