Effektiv uppföljning med Power BI

Effektiv uppföljning med Power BI

Att effektivt följa upp sin verksamhet, helst i realtid, är viktigt inte minst för att kunna fatta bättre beslut. Vårt erbjudande hjälper dig att effektivt följa olika delar av verksamheten med hjälp av tydliga rapporter och dashboards med kontinuerligt uppdaterade data. Resultatet är lättillgängliga, målgruppsanpassade och dynamiska rapporter i en effektiv self service-portal som stöttar verksamhetens uppföljningsbehov.

I de flesta verksamheter har flera personer med olika roller behov av att följa upp sin verksamhet, till exempel ledningsgrupper, övriga ledare och olika funktions- eller specialistroller. Behoven för grupperna kan vara olika, men gemensamt är att de snabbt och enkelt behöver kunna följa upp sin verksamhet utifrån realtidsdata.

Ökad tillgänglighet och minskad administration ger en kostnadseffektiv lösning

Avegas Realtidsanalys bygger på Microsofts Power BI-lösning, ett kraftfullt verktyg som är helt integrerat med Office 365, vilket gör att lösningen i många fall ger utväxling på redan gjord investering. Lösningen är en portal med dynamiska rapporter och dashboards som möter målgruppernas olika behov med användaranpassade vyer och data. Eftersom lösningen är tillgänglig i samma gränssnitt som övriga Office 365 och är enkel att använda, fungerar den som en self service-funktion, vilket minskar administrationen samtidigt som nyttan ökar. Då lösningen ligger i molnet uppdateras den ständigt, vilket ger dig tillgång till de senaste funktionerna i Power BI.

Workshops och iterativa processer för effektiva lösningar

Avegas metod för att införa realtidsanalys inleds med workshops där behoven definieras. Utifrån dessa tas förslag på rapporter fram, som sedan implementeras i ett iterativt införandeprojekt. För att få ut effekten av lösningen utbildas användarna, varefter kvartalsvis avstämningar tillser att lösningen hela tiden möter dina behov.

Workshops

Tillsammans med kunden definierar vi behoven samt relevanta kpi:er, dashboards och rapporter till olika målgrupper inom företaget. Vi kan även utgå från standardiserade rapporter för olika funktioner som till exempel HR, ekonomi och IT för att snabbt skapa nytta för verksamheten. Dessa rapporter kan sedan, baserat på feedback från de interna kunderna, utvecklas för att ännu bättre motsvara den aktuella funktionens behov.

Införandeprojekt

Utifrån resultaten från workshopparna påbörjas införandeprojektet där Avega tar fram de rapporter som verksamheten behöver, samt implementerar self service-portalen. Detta sker i en iterativ process för att säkerställa att leveransen möter kundens behov. Eventuella korrigeringar görs under projektets gång.

Utbildning

När lösningen är implementerad utbildar vi målgrupperna i verktyget. Fokus är att visa de möjligheter som finns i Power BI för att säkerställa att verksamheten får ut full effekt av lösningen.

Kontinuerlig utveckling

Då realtidsanalysen ligger i molnet uppdateras den ständigt. För att säkerställa att du som kund får ta del av förbättringar och utnyttjar verktyget på bästa sätt, bevakar vi de uppgraderingar som görs och föreslår eventuella förbättringar i er lösning. Dessa genomgångar, som även tar höjd för eventuella nya behov i din verksamhet, sker ofta kvartalsvis i form av workshops med eventuella uppdateringar som följd. Syftet är att du hela tiden ska ha ett effektivt verktyg som möter dina skiftande behov och på bästa sätt.

PDF Effektiv uppföljning med Power BI

Vill du jobba hos oss med Effektiv uppföljning med Power BI

Att jobba hos Avega