Återhämtningsplaner

Återhämtningsplaner i enlighet med direktiv 2014/59/EU (BRRD)

Den 1 januari 2017 införde Finansinspektionen krav om upprättande av återhämtningsplaner för alla kreditinstitut och värdepappersbolag. Återhämtningsplanen ska identifiera åtgärder som det finansiella institutet avser att genomföra för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av dess finansiella situation. Gällande regler ställer krav på att finansiella företag ska ha en plan för hur de ska agera i ett stressat scenario ur ett internt eller externt ekonomiskt krisläge.

Den finansiella sektorn är dynamisk och under konstant förändring. De kommande åren står de finansiella instituten inför en mängd utmaningar och förändringar i olika regelverk under det nya bankpaketet vilket även inkluderar återhämtningsplaner. Finansinspektionens granskning av kreditinstitutens återhämtningsplaner är proportionell, dvs beroende på institutets storlek och komplexitet. Sedan 2015 har Finansinspektionens utvidgat antalet granskningar till att även omfatta andra bolag än storbankerna, såsom mindre kreditinstitut. Denna trend ser ut att fortsätta i ökad takt.

En återhämtningsplan ska vara en handbok för styrelse och ledning och ska anpassas till varje finansiellt institut, dess organisation och specifika risker för att vara motståndskraftig i en stressad situation. Den bör innehålla, men inte begränsas till, nedan komponenter för att säkerställa en effektiv identifiering, åtgärdsprogram och att kunna upprätthålla ett livskraftigt finansiellt företag.

  • Förberedelser
  • Verksamhetsanalys (huvudsaklig affärsverksamhet, kritiska funktioner, kärnverksamhet)
  • Indikatorer (av makro-, marknads-, lönsamhet, likviditet etc)
  • Återhämtningsåtgärder
  • Scenarioanalys
  • Kommunikation
  • Playbook

Vårt erbjudande

Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika organisationer, risker och behov. Vi kan stödja er i bedömningen av regelverksefterlevnad avseende BRRD och Finansinspektionens föreskrifter, identifiera gap och förbättringsområden samt driva eller stödja förändringsresan för att möta existerande och framtida krav.