Finansiella tjänster

Finansiella tjänster

Det har blivit allt mer komplext att bedriva finansiell verksamhet. Fler regelverk, strängare tillsyn samt högre krav från intressenter tar mycket av bolagens resurser i anspråk vilket påverkar den löpande verksamheten. För många bolag innebär den nya tillvaron svåra omställningar med nya tillfälliga kompetensbehov. Avega Group erbjuder konsulttjänster för att stödja bolag i den föränderliga och krävande tillvaron.

Svenska finansbolag är idag många gånger föremål för såväl lokala föreskrifter och praxis som europeiska och internationella regelverk. Fler regelverk är på väg och kommer fortsatt att påverka banker, försäkrings-, fond- och värdepappersbolag samt AIF-förvaltare i grunden. Tillsynsmyndigheter ställer höga krav på styrning, rapportering, värdering, datahantering, riskhantering, regelefterlevnad, åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och för de bolag som brister i sina skyldigheter och förpliktelser har påföljderna blivit allt strängare med påföljder som högre sanktionsavgifter, personlig straffbarhet och återkallat tillstånd. Även verksamheter som inte tidigare varit tillståndspliktiga, såsom många fastighetsbolag, crowdfunding-plattformar och bolag som möjliggör handel med kryptovalutor, har blivit föremål för tillsyn och behöver ansöka om auktorisation.

Avega Groups konsulter har gedigen erfarenhet av den finansiella marknaden och är vana att bistå bolag i deras förändringsarbete för att möta nya krav. Vi erbjuder specialister med erfarenhet av att identifiera, hantera och åtgärda kundspecifika risker. Vår ambition är att underlätta och frigöra tid för våra kunder så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet medan vi bistår med stöd och expertis i förändringsarbetet.

Vårt samlade erbjudande

Förändring och anpassning till nya regelverk kräver ofta mer än operativa och organisatoriska förändringar. Avega Groups samlade erfarenheter och gedigna specialistkunskaper inom strategisk IT möjliggör att vi kan stödja verksamheter fullt ut i såväl organisatoriska som digitala transformationer. Våra övriga specialistområden inkluderar: strategirealisering, digital strategi, strategisk arkitektur, agil transformation, IT-ledning, verksamhetsanalys, kravhantering och testledning, systemutveckling, systemarkitektur, infrastruktur, affärssystem och lösningar inom Business Intelligence samt expertkunskap inom plattformarna SAP, Oracle och Microsoft.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden

  • Regelverksefterlevnad
  • Riskhantering
  • Myndighetsrapportering
  • Program- och projektledning
  • Internrevision
  • Intern kontroll
  • Organisation- och processutveckling
  • IT-styrning
  • Agil förändringsledning
  • Åtgärder mot penningtvätt/AML

PDF erbjudande åtgärder mot penningtvätt/AML

Återhämtningsplaner i enlighet med direktiv 2014/59/EU (BRRD)

Aktuella regelverk som vi arbetar med

AML, Basel IV, BRRD,  GDPR, PSD 2, IFRS, Solvens II, MiFid II, MiFid III, GL 11, IDD, SOX, AIFMD, UCITS, PRIIPS, MIFIR.

Vill du jobba hos oss med Finansiella tjänster

Att jobba hos Avega